Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

02:00 PM 08/10/2022 |   Lượt xem: 8113 |   In bài viết | 

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

Điện thoại: (0237) 3821643

Trang tin điện tử: http://dbdhss.edu.vn/ 

Email: dbdhss@moet.edu.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
BAN GIÁM HIỆU      
Lê Lâm Phó Hiệu trưởng, phụ trách và điều hành   0915679273 laml.dbdhss@moet.edu.vn
Trịnh Thị Hoa Phó Hiệu trưởng   0978728979 trinhthanhhoa78@gmail.com
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ      
Nguyễn Văn Hiếu Trưởng phòng   0968333629 hieunguyendbdhss@gmail.com
Trần Thị Hạnh Phó Trưởng phòng   0982607357 hanhtran818@gmail.com
PHÒNG BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG      
Chu Hồng Thắng Trưởng phòng   0936180424 thangch.dbdhss@moet.edu.vn
Đinh Thị Thanh Phó Trưởng phòng   0979769006 thanhdt.dbdhss@moet.edu.vn
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH      
Tr­ương Như­ Phong Trưởng phòng   0944410050 phongnhungss@gmail.com
Nguyễn Xuân Hòa Phó Trưởng phòng   0961591982 nguyenxuanhoa1982@gmail.com
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH      
Nguyễn Thị Nga Trưởng phòng   0915324568 nguyennga14102009@gmail.com
Vũ Thành Chung Phó Trưởng phòng   0919694376 chungvt.dbdhss@moet.edu.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ      
Lê Văn Sơn Trưởng phòng   0915457017 sonlv.dbdhss@moet.edu.vn
Đặng Minh Nhâm Phó Trưởng phòng   0911268626 dangminhnham.shark@gmail.com
Nguyễn Thị Ph­ượng Văn thư   0989801987 longphuongss@gmail.com