Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2/2022/TT-UBDT 07/07/2022 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
975/BC-UBDT 21/06/2022 Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-2021
931/TB-UBDT 15/06/2022 Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền về triển khai thực hiện Thông báo số 890/TB-UBDT, ngày 08/6/2022 và một số nhiệm vụ liên quan
927/TB-UBDT 14/06/2022 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 24
884/BC-UBDT 08/06/2022 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: