Bồi dưỡng chuyển đổi số và an toàn thông tin trong chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc năm 2023

12:19 PM 11/07/2023 |   Lượt xem: 9503 |   In bài viết | 

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, ông Lý Bình Huy cho biết: Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là một giải pháp quan trọng, cấp thiết làm cơ sở xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị hiệu quả. Cùng với yêu cầu tăng cường đào tạo, tập huấn về các nội dung để phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn, việc bồi dưỡng về chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin luôn được các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban đặc biệt quan tâm, chỉ đạo.

Lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số, an toàn thông tin trong chuyển đổi số của UBDT năm 2023 sẽ diễn ra trong thời gian 03 ngày với các chuyên để bồi dưỡng thiết thực về các nội dung liên quan đến chuyển đổi số và an ninh thông tin. Các buổi học được thiết kế kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và ứng dụng thực hành; hướng đến mục tiêu để các học viên được tiếp cận gần hơn với công nghệ số, dữ liệu số và an toàn thông tin trong chuyển đổi số.

Ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 03 ngày diễn ra lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị một số nội dung trọng tâm như: Tổng quan về chương trình chuyển đối số quốc gia; dữ liệu mở, dữ liệu số và thực hành ứng dụng về cơ sở dữ liệu; Tăng cường khai thác, sử dụng hệ thống Phòng họp số của UBDT; Hướng dẫn khai thác sử dụng chữ ký số trên các ứng dụng, dịch vụ công của UBDT; Khai thác phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao các vụ, đơn vị; An toàn thông tin trong chuyển đổi số và thực hành một số ứng dụng. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức lớp cũng dành thời gian để giảng viên và học viên cùng trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số và bảo đảm an ninh trong chuyển đổi số.

Các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng.

Qua công tác bồi dưỡng, tập huấn sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các vụ, đơn vị về chuyển đổi số; nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức về kỹ năng số, phân tích, xử lý dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin. Qua đó, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBDT nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng từ xa qua ứng dụng trực tuyến.

Việt Cường