Hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin

02:39 PM 06/07/2023 |   Lượt xem: 4881 |   In bài viết | 

Mỗi xã thiết lập 1 điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT (ảnh minh họa)

Trong đó, Thông tư quy định thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Địa bàn thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT là các xã thuộc tiêu chí phân bổ vốn theo quy định tại Phụ lục X Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG 1719, bao gồm: Xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III); xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn.

Mỗi xã thiết lập 1 điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT

Yêu cầu cơ bản về điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT: Có sẵn nhà kiên cố và hạ tầng công trình xây dựng; thuận tiện người dân đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ; bảo đảm an toàn, an ninh về con người, tài sản, thiết bị; có nguồn điện ổn định.

Điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Hỗ trợ cung cấp sản phẩm thông tin, nền tảng số cho các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS số ứng dụng CNTT

Thông tư cũng nêu rõ các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT được hỗ trợ, cung cấp sử dụng các sản phẩm, dịch vụ sau:

Các nền tảng số do các cơ quan trung ương, các địa phương phát triển, kết nối phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng DTTS và miền núi.

Các sản phẩm thông tin do địa phương tổ chức sản xuất, cung cấp để khai thác tại điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin.

Hoạt động của điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT

Hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT; tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước qua mạng Internet; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự cho đồng bào DTTS.

Phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân, bao gồm các nội dung chính: Kỹ năng khai thác, sử dụng các ứng dụng di động, nền tảng số, dịch vụ trực tuyến trên mạng Internet; kỹ năng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng và kỹ năng tự bảo vệ, chống các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng cho cá nhân; nhận diện một số hình thức lừa đảo trên mạng; kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính và các nội dung khác theo xu hướng phát triển công nghệ số; nhận diện các phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao để nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cho Nhân dân; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, cảnh giác với các thông tin giả, sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch nhằm vào vùng DTTS.

Các hoạt động khác hỗ trợ đồng bào DTTS phù hợp với mục tiêu của Tiểu dự án 10.2 thuộc Chương trình MTQG 1719.

(baodantoc.vn)