09:25 AM 22/02/2024  Lượt xem: 661
Quyết định số 02A/QĐ-VP ngày 10/01/2024 về công bố công khai dự toán NSNN năm 2024 của Văn phòng Ủy ban Dân tộc

 12:00 AM 10/01/2023  Lượt xem: 4880
Quyết định số 14/QĐ-UBDT ngày 10/01/2023

 09:31 AM 06/01/2023  Lượt xem: 4372
Quyết định số 02/QĐ-VP ngày 03/01/2023 về công bố công khai dự toán NSNN năm 2023 của Văn phòng Ủy ban Dân tộc

 08:39 PM 05/01/2023  Lượt xem: 4154
Quyết định số 03/QĐ-HVDT ngày 04/01/2023 về công bố công khai giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Học viện Dân tộc

 12:00 AM 28/04/2021  Lượt xem: 9096
Quyết định số 57a/QĐ-HVDT ngày 28/4/2021

 12:00 AM 27/04/2021  Lượt xem: 8567
Quyết định số 35A/QĐ-VP ngày 27/4/2021

 12:00 AM 27/04/2021  Lượt xem: 8472
Quyết định số 274/QĐ-UBDT ngày 27/4/2021