Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh

12:00 AM 10/01/2021 |   Lượt xem: 19775 |   In bài viết | 
 
ÔNG HẦU A LỀNH
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 
 

Tiểu sử tóm tắt của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc:

- Họ và tên: Hầu A Lềnh

- Sinh ngày: 22/6/1973

- Dân tộc: Mông

- Quê quán: Xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Ngày vào Đảng: 19/01/1994; Ngày chính thức: 19/01/1995   

- Trình độ đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ khoa học nông nghiệp

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

- Khen thưởng: Huân chương lao động hạng Ba (2010), Nhì (2017)

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, XI

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

* Tóm tắt quá trình công tác:

Tháng 8/1995 - 7/2000: Trợ lý nghiệp vụ Cục 16, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

Tháng 8/2000 - 2/2001: Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai.

Tháng 3/2001 - 5/2004: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Sa Pa, Lào Cai.

Tháng 6/2004 - 4/2006: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Lào Cai, Đại biểu HĐND huyện Sa Pa nhiệm kỳ 2004-2009.

Tháng 5/2006 - 3/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Lào Cai; đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.

Tháng 4/2010 - 9/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai; đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.

Tháng 10/2010 - 12/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai; đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.

Tháng 01/2011 - 7/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai.

Tháng 8/2015 - 9/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV.

Tháng 10/2015 - 2/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Tháng 3/2016 - 12/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Tháng 01/2018 - 9/2019: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Từ tháng 10/2019 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 8/4/2021: Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

* * * * * * * * * * 

Phân công nhiệm vụ cụ thể của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh

a) Là người đứng đầu Ủy ban Dân tộc, có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân về mọi mặt công tác của Ủy ban Dân tộc; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban và Bộ trưởng, Chủ nhiệm được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Nghị định của Chính phủ và các văn bản có liên quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Cải cách hành chính; Công tác tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

- Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Dân tộc; Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc; Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc.

c) Phối hợp các cơ quan có liên quan giải trình về những vấn đề Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội quan tâm; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý.

d) Ký văn bản: (1) Trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. (2) Các Quyết định: Kế hoạch ngân sách 05 năm, 03 năm và hàng năm; Giao ngân sách, điều chỉnh ngân sách theo quy định; Về công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ.

đ) Phụ trách đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ.

e) Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra công tác dân tộc ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Nghệ An.

g) Phối hợp công tác với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Nội vụ.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

- - - - -

* Theo: Quyết định số 878/QĐ-UBDT ngày 15/11/2023 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm.