TỈNH AN GIANG

03:21 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 22805 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh An Giang

Trụ sở: Số 87 Trần Quang Diệu, Phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (02963) 856 008, 856 965

Website: http://bandantoc.angiang.gov.vn

Email: bandt@angiang.gov.vn, dtangiang@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Men Pholly

Trưởng ban

855 197

0913 971049

Chau Anne

Phó Trưởng ban

856 371

0946 795814

Lâm Thanh Long Phó Trưởng ban    
Dương Liên Quang Chánh Văn phòng 856 008 0983 119007

Keo Kim Sêng

Phó chánh Thanh tra

 

0979 772150

Cù Thanh Hừng

Trưởng phòng Chính sách  856 965 0919 229907

Sukari

Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp   0919 573389
Chau Vúth Thi Trưởng phòng Tuyên truyền Địa bàn   0907 690585

 

(Danh bạ được cập nhật ngày 19/6/2019, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)