Tỉnh Cao Bằng

02:57 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19551 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng

Trụ sở: Số 602 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: (0206) 3853323

Website: http://bandantoc.caobang.gov.vn

Email: bandantoc@caobang.gov.vn ; dtcaobang@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Bế Văn Hùng Trưởng ban 3853591   hungbv.bdt@caobang.gov.vn
Đào Văn Mái Phó Trưởng ban 3857423   maidv@caobang.gov.vn
Hà Văn Vui Phó Trưởng ban 3851441   vuihv.bdt@caobang.gov.vn
VĂN PHÒNG     vpbandantoc@caobang.gov.vn
Ma Kim Bang Chánh Văn phòng 3857441   bangmk@caobang.gov.vn
Nông Quốc Toản Phó chánh Văn phòng     toannq.bdt@caobang.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 3950422   khthbandantoc@caobang.gov.vn
Nông Quốc Khôi Trưởng phòng 3951323   khoinq.bdt@caobang.gov.vn
THANH TRA 3950441   thanhtrabandantoc@caobang.gov.vn
Nguyễn Văn Thụ Chánh Thanh tra 3857523   thunv.bdt@caobang.gov.vn
Đào Thị Thúy Phó chánh Thanh tra     thuydt.bdt@caobang.gov.vn
       
Phòng Dân tộc các huyện, thành phố      
Bảo Lạc      
Lữ Văn Đạt Phó Trưởng phòng     datluvp@gmail.com
Hạ Lang      
Đàm Thanh Nghị Trưởng phòng   0816655474  
Trùng Khánh      
Mã Bế Dương Trưởng phòng 3826225 0972257164  
Hoàng Thị Trang Phó Trưởng phòng 3827299 0976028491  
Thông Nông 3875392   pdtthongnong@gmail.com
Hứa Văn Thánh Trưởng phòng      
Mã Đức Tuấn Phó Trưởng phòng   0977149343  
Hòa An 2214932   phongdantochoaan@gmail.com
Lý Minh Sơn Trưởng phòng 0988983920 0912141343  
Nguyên Bình 3872125   phongdantocnb@gmail.com
Ma Khương Duy Trưởng phòng   0916549188  
Quảng Uyên 3821689    
Nông Đức Thuận Phó Trưởng phòng   0989977879 longthuancb@gmail.com
Trà Lĩnh 3880135   phongdantoctl@gmail.com
Đàm Văn Thành Phó Trưởng phòng   0988396566  
Hà Quảng 3862876   phongdantochq@gmail.com
Nguyễn Thị Khoa Trưởng phòng   0986968055  
Thạch An 3840304    
Nguyễn Ngọc Tú Trưởng phòng   0919497565 nguyenngoctuta@gmail.com
Tô Quang Bằng Phó Trưởng phòng      
Thành phố Cao Bằng      
Lê Kim Duyên     0983686543  
Phục Hòa 3822560   phongdantocphcb@gmail.com
Đàm Thị Yến Trưởng phòng   0912529324  
Bảo Lâm 3885669    
Nguyễn Trung Thành Trưởng phòng   0982018535  
Hoàng Văn Đàm Phó Trưởng phòng   0916893123  

 

* Danh bạ được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn