Tỉnh Ninh Thuận

09:07 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19520 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận

Trụ sở: 360 đường 21 - 8 Phước Mỹ, thị xã Phan Rang- Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: 0259 3825118 - Fax:0259 825118

Website: https://bandantoc.ninhthuan.gov.vn/

Email: dtninhthuan@cema.gov.vn ; bandt@ninhthuan.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN        
Pi Năng Thị Thuỷ Trưởng ban 3823930 0919630489 thithuy@ninhthuan.gov.vn
Bá Bình Yên Phó Trưởng Ban   0917717336 bbyen@ninhthuan.gov.vn
PHÒNG THANH TRA        
Nguyễn Văn Toàn Chánh Thanh tra 3826792 0908650444 nguyenvantoan@ninhthuan.gov.vn
Đinh Xuân Út Phó chánh Thanh tra 3825119 0909656001 dinhxuanut@ninhthuan.gov.vn
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐỊA BÀN      
Bùi Văn Lịch Trưởng phòng 3833261 0917152338 buivanlich@ninhthuan.gov.vn
Dương Văn Cơ Phó Trưởng phòng 3833261 0919837205 duongvanco@ninhthuan.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH - CHÍNH SÁCH      
Thập Văn Trương Phó Trưởng phòng phụ trách 3883133 0943954339 thapvantruong@ninhthuan.gov.vn

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 14/04/2022 từ website Ban Dân tộc tỉnh; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)