Tỉnh Quảng Ngãi

02:01 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19168 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Trụ sở: 64 Phạm Văn Đồng Thành Phố Quảng Ngãi

Điện thoại: (055) 382410

Website: http://bandantoc.quangngai.gov.vn

Email: dtquangngai@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Trần Văn Mẫn Trưởng ban 3712122 0917983159 tvman-bdt@quangngai.gov.vn
Nguyễn Thế Nhân Phó Trưởng ban 3831615 0914226657 nguyenthenhanbdt65@gmail.com
Đỗ Minh Hải Phó Trưởng ban 3715967 0913470818 dmhai-bdt@quangngai.gov.vn
VĂN PHÒNG      
Đỗ Thị Thu Hiền Chánh Văn phòng 3824110   hienbdt@gmail.com
Đinh Văn Yên Phó Chánh Văn phòng 3837130  0975178111 dvyen-bdt@quangngai.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC      
Lê Quang Bình Trưởng phòng 3815501 0977156777  lqbinhtnk@gmail.com
Đoàn Vũ Lục Phó Trưởng Phòng 3822449 0985441547  dvluc70@gmail.com
Phạm Đình Thời  Phó Trưởng phòng 3815501 0914267696  thoibdt@yahoo.com.vn
THANH TRA      
Đinh Mạnh Bình Chánh Thanh tra 3712182  0916879441 dinhmanhbinh2011@gmail.com
Đinh Thị Thu Thuỷ Phó Chánh Thanh tra 3836549 0982742065 thuybdtqn@gmail.com

 

* Thông tin được cập nhật từ website của ban, đến tháng 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn