Tỉnh Yên Bái

01:10 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 18065 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái

Trụ sở: Đường Yên Ninh, phương Minh Tân, TP Yên Bái

Điện thoại: (0216) 3852214

Website: http://bandantoc.yenbai.gov.vn

Email: dtyenbai@cema.gov.vn ; bandantoc@yenbai.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Trần Xuân Thuỷ Trưởng ban 3852766    
Vàng A Rùa Phó Trưởng ban 3861789    
Đỗ Quang Vịnh Phó Trưởng ban 3864545    
VĂN PHÒNG        
Hồ Mạnh Khoa Chánh Văn phòng 3852214 0912565466  
PHÒNG NGHIỆP VỤ      
Dương Quang Hưng Trưởng phòng 3852629 0914386486  
PHÒNG CHÍNH SÁCH, TUYÊN TRUYỀN      
Đỗ Ngọc Đức Trưởng phòng 3852121 0913924329  

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin gửi về: banbientap@cema.gov.vn