Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà

12:00 AM 01/01/2021 |   Lượt xem: 2902 |   In bài viết | 
 
BÀ NÔNG THỊ HÀ
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

 

Nhiệm vụ cụ thể của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà:

a) Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ:

- Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo về trình tự, thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản;

- Chỉ đạo các hoạt động của Văn phòng Ủy ban; Công tác kế hoạch, tài chính; Khoa học, công nghệ và môi trường; Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học, sau đại học; Công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, công tác chuyển đổi số; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Ủy ban Dân tộc.

- Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng khoa học Ủy ban dân tộc; Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Ủy ban Dân tộc.

b) Chỉ đạo thực hiện các quy chế phối hợp đã ký với các cơ quan, tổ chức, Bộ, ngành thuộc phạm vi phụ trách.

c) Ký các Quyết định phê duyệt chủ trương các chương trình, dự án của Ủy ban Dân tộc; Ký các văn bản trong phạm vi lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách hoặc ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

d) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Ủy ban, Vụ Tổng hợp, Trung tâm Chuyển đổi số, Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng, Nhà khách Dân tộc, Học viện Dân tộc và 05 Trường chuyên biệt (Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh).

đ) Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra công tác dân tộc ở các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn.

e) Phối hợp công tác với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

- - - - -

* Theo: Quyết định số 878/QĐ-UBDT ngày 15/11/2023 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm.