Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr

12:00 AM 05/01/2021 |   Lượt xem: 10465 |   In bài viết | 
 
ÔNG Y VINH TƠR
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
 
Nhiệm vụ cụ thể của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr:

a) Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ:

- Chính sách dân tộc; Công tác thông tin, tuyên truyền của Ủy ban Dân tộc;

- Làm nhiệm vụ Tổ phó Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

b) Chỉ đạo thực hiện các quy chế phối hợp đã ký với các cơ quan, tổ chức, Bộ, ngành thuộc phạm vi phụ trách.

c) Ký các văn bản trong phạm vi lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách hoặc ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

d) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Chính sách Dân tộc, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Vụ Tuyên truyền, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc.

đ) Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra công tác dân tộc ở các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

e) Phối hợp công tác với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Y tế, Ngân hàng Nhà nước.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

- - - - -

* Theo: Quyết định số 878/QĐ-UBDT ngày 15/11/2023 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm.