Sẽ có 1.252 đại biểu chính thức của 52 tỉnh, thành được chọn cử tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ I

02:31 PM 06/11/2015 |   Lượt xem: 11485 |   In bài viết | 

Về thành phần dân tộc được chọn cử tham dự Đại hội gồm: Dân tộc Bănar: 30 đại biểu, Bố Y: 6 đại biểu, Brâu: 5 đại biểu, Bru-Vân Kiều: 13 đại biểu, Chăm: 32 đại biểu, Chơ Ro: 12 đại biểu, Chu Ru: 7 đại biểu, Chứt: 6 đại biểu, Cor: 12 đại biểu, Cống: 6 đại biểu, Cơho: 21 đại biểu, Cơ Lao: 6 đại biểu, Cơ-tu: 15 đại biểu, Dao: 66 đại biểu, Ê đê: 38 đại biểu, Giáy: 13 đại biểu, Gia-rai: 40 đại biểu, Giẻ-Triêng: 12 đại biểu, Hà Nhì: 10 đại biểu, Hoa: 75 đại biểu, H’rê: 19 đại biểu, Mông: 87 đại biểu, Kháng: 7 đại biểu, Khmer: 84 đại biểu, Khơ Mú: 15 đại biểu, La Chí: 8 đại biểu, La Ha: 6 đại biểu, La Hủ: 6 đại biểu, Lào: 8 đại biểu, Lô lô: 6 đại biểu, Lự: 6 đại biểu, Mạ: 15 đại biểu, Mảng: 6 đại biểu, Mường: 84 đại biểu, M’nông: 19 đại biểu, Ngái: 3 đại biểu, Nùng: 73 đại biểu, Ơ Đu: 5 đại biểu, Pà Thẻn: 6 đại biểu, Pù Lá: 7 đại biểu, Pu Péo: 5 đại biểu, Răglay: 22 đại biểu, Rơ măm: 5 đại biểu, Sán Chay: 27 đại biểu, Sán Dìu: 24 đại biểu, Si La: 5 đại biểu, Tày: 108 đại biểu, Tà Ôi: 13 đại biểu, Thái: 91 đại biểu, Thổ: 14 đại biểu, Xinh Mun: 10 đại biểu, Xơ Đăng: 20 đại biểu, X’Tiêng: 13 đại biểu.

Về lĩnh vực công tác: Cơ quan Đảng: 240 đại biểu (19,17%), cơ quan Nhà nước: 307 đại biểu (24,52%), Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể: 229 đại biểu (18,29%), đơn vị sự nghiệp: 74 đại biểu (5,91%), lực lượng vũ trang: 67 đại biểu (5,35%), già làng, trưởng bản: 69 đại biểu (5,51%), doanh nhân: 30 đại biểu (2,04%), học sinh, sinh viên: 8 đại biểu (0,64%), chức sắc tôn giáo: 25 đại biểu (2%), người lao động: 203 đại biểu (16,21%).

Đại biểu là Lãnh đạo: Lãnh đạo cấp tỉnh (Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND): 36 đại biểu; Lãnh đạo Sở, ngành: 104 đại biểu; lãnh đạo huyện: 175 đại biểu; lãnh đạo xã: 112 đại biểu; có 8 đại biểu là Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân và 1đại biểu là Anh hùng Lao động.

Về cơ cấu lứa tuổi: Có 5 đại biểu dưới 20 tuổi, 78 đại biểu từ 20 đến 30 tuổi, 169 đại biểu từ 31 đến 40 tuổi, 375 đại biểu từ 41 đến 50 tuổi, 451 đại biểu từ 51 đến 60 tuổi, 108 đại biểu từ 61 đến 70 tuổi, 46 đại biểu trên 70 tuổi… Đại biểu cao tuổi nhất là ông Thào Khua Chỉnh, sinh năm 1908, dân tộc Mông, Sơn la. Đại biểu trẻ tuổi nhất là em Lo Văn Thoả, sinh năm 1998, dân tộc Ơ Đu, học sinh Tiểu học xã Nga My, Tương Dương, Nghệ An.