Sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

02:43 PM 20/06/2019 |   Lượt xem: 14364 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác CCHC của các vụ, đơn vị; thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 của UBDT.

Đánh giá kết quả CCHC 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy, công tác CCHC của UBDT đã được lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời và có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính công; hiện đại hóa hành chính.

UBDT đã triển khai phân công các vụ, đơn vị tổ chức thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch đề ra; triển khai kiểm tra, rà soát, hợp nhất hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; tập trung thực hiện theo dõi tình hình thi hành chính sách, pháp luật về công tác phát triển giáo dục và đào tạo vùng DTTS&MN; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức 03 đoàn thanh tra thực hiện chính sách dân tộc tại các tỉnh Tuyên Quang, Sơn La và Quảng Bình.

Toàn cảnh Hội nghị

UBDT đã đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện, giải quyết TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; công tác cải cách tổ chức bộ máy được triển khai theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện đúng quy định, đảm bảo kiện toàn nhân sự cho hoạt động các vụ, đơn vị.

Trong triển khai các nhiệm vụ, UBDT tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông, triển khai văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số; duy trì tốt ứng dụng hệ điều hành tác nghiệp và thư điện tử trong trao đổi công việc; áp dụng các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 của UBDT.

Để làm rõ hơn những kết quả đạt được trong 6 tháng qua, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị đã báo cáo bổ sung một số nội dung như: Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; việc xây dựng Cổng dịch vụ công và việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; việc phát động cuộc thi sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC; xây dựng VBQPPL theo chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt và các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; công tác giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước; kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001). Các đại biểu cũng đề xuất một số ý kiến, giải pháp nhằm đóng góp cho kế hoạch thực hiện CCHC 6 tháng cuối năm 2019 được triển khai hiệu quả hơn.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2019, UBDT định hướng tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2019, trong đó đẩy mạnh tổ chức thực hiện trên tất cả các lĩnh vực: Chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng cán bộ; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019 của UBDT. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị toàn thể các vụ, đơn vị nghiêm túc, quyết liệt thực hiện công tác CCHC theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”; tiếp tục xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015; tăng cường công tác chỉ đạo điều hành trong thực hiện CCHC, đề cao vai trò người đứng đầu.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn yêu cầu lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác CCHC của các vụ, đơn vị tiếp tục tham mưu trên lĩnh vực mình phụ trách; các vụ, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ; tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác CCHC; trong 6 tháng cuối năm tập trung tổ chức tốt cuộc thi CCHC của UBDT.

Xuân Thường