Công khai danh sách cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

02:09 PM 29/05/2024 |   Lượt xem: 699 |   In bài viết | 

Thực hiện quy định về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng tại khoản 2, Điều 46 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

Ủy ban Dân tộc ban hành Thông báo số 840/TB-UBDT ngày 23/5/2024 về việc công khai danh sách cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Chi tiết nội dung Thông báo số 840/TB-UBDT xem TẠI ĐÂY