THÔNG BÁO: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án bảo vệ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2023 của Ủy ban Dân tộc

09:19 AM 17/03/2023 |   Lượt xem: 13638 |   In bài viết | 

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-UBDT ngày 27/9/2022 của của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về Phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023.

Ủy ban Dân tộc Thông báo danh mục dự án bảo vệ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2023 để các tổ chức, cá nhân biết và tham gia tuyển chọn theo quy định, cụ thể như sau:

1. Danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023 cần tuyển chọn ban hành kèm theo Quyết định số 641/QĐ-UBDT ngày 27/9/2022 của của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (kèm theo).

2. Phương thức tuyển chọn thực hiện theo Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc.

3. Hồ sơ dự án tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Ủy ban Dân tộc quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

4. Số lượng hồ sơ tham gia tuyển chọn: 09 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có chữ ký trực tiếp và đóng dấu đỏ); 08 bộ bản sao đóng dấu đỏ.

5. Thời hạn nộp và nhận hồ sơ

- Thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023 của Ủy ban Dân tộc là trước 17h00’ ngày 18/4/2023 theo dấu ghi ngày nhận văn bản đến hoặc theo dấu bưu điện trên hồ sơ.

- Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ tham gia tuyển chọn của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi theo đường bưu điện về Ủy ban Dân tộc qua Vụ Tổng hợp, theo địa chỉ số 349, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi trực tiếp đến Vụ Tổng hợp Ủy ban Dân tộc.

- Mọi chi tiết và trao đổi thông tin xin liên hệ: Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc, điện thoại: 0243.733.2197; 0967.288.083.

>> Văn bàn kèm theo: Thông báo số 353/TB-UBDT ngày 16/3/2023