THÔNG BÁO: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (Lần 2)

02:24 PM 05/06/2023 |   Lượt xem: 9557 |   In bài viết | 

1. Tên dự án: “Tăng cường khả năng chống chịu tác động của các sự cố môi trường và tạo sinh kế bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số bằng khai thác và phát triển các dịch vụ sinh thái tài nguyên thiên nhiên”.

- Định hướng mục tiêu: Khảo sát, đánh giá thực trạng các sự cố môi trường tác động đến đời sống và sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số; đề xuất giải pháp, mô hình phát triển dịch vụ sinh thái tài nguyên thiên nhiên nhằm tăng cường khả năng chống chịu và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thời gian thực hiện: 02 năm (2023-2024).

- Dự kiến sản phẩm: (i) Báo cáo thực trạng về các sự cố môi trường và khả năng chống chịu của người đồng bào dân tộc thiểu số, hiện trang khai thác, phát triển dịch vụ sinh thái tài nguyên thiên nhiên ở vùng DTTS&MN; (ii) Đề xuất giải pháp và mô hình phát triển bền vững các dịch vụ sinh thái tài nguyên thiên nhiên nhằm tăng cường khả năng chống chịu, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Phương thức tuyển chọn: Thực hiện theo Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc.

3. Hồ sơ tham gia tuyển chọn: Được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Ủy ban Dân tộc quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

4. Số lượng hồ sơ tham gia tuyển chọn: 09 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có chữ ký trực tiếp và đóng dấu đỏ); 08 bộ bản sao đóng dấu đỏ và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên USB.

5. Thời hạn nộp và nhận hồ sơ

- Thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023 (lần 2) là trước 17h00’ ngày 05/7/2023 theo dấu ghi ngày nhận văn bản đến hoặc theo dấu bưu điện trên hồ sơ.

- Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ tham gia tuyển chọn của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi theo đường bưu điện về Ủy ban Dân tộc qua Vụ Tổng hợp, theo địa chỉ số 349, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi trực tiếp đến Vụ Tổng hợp Ủy ban Dân tộc.

- Mọi chi tiết và trao đổi thông tin xin liên hệ: Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc, điện thoại: 0243.733.2197; 0912.269.527.

>> Chi tiết: Thông báo số 893/TB-UBDT ngày 02/6/2023 về tuyển chọn tổ chức, cả nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (lần 2).