Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 24 năm 2022

03:34 PM 14/06/2022 |   Lượt xem: 6495 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 927/TB-UBDT, ngày 14/6/2022 chi tiết xem tại đây