Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông

12:00 AM 04/01/2021 |   Lượt xem: 13996 |   In bài viết | 
 
ÔNG Y THÔNG
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
 

Nhiệm vụ cụ thể của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông:

a) Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ:

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Công tác pháp chế; Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Hợp tác quốc tế; công tác nhân quyền; công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan Ủy ban Dân tộc.

- Làm nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Ủy ban Dân tộc.

b) Chỉ đạo thực hiện các quy chế phối hợp đã ký với các cơ quan, tổ chức, Bộ, ngành thuộc phạm vi phụ trách.

c) Ký các văn bản trong phạm vi lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách hoặc ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

d) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra Ủy ban Dân tộc, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế.

đ) Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra công tác dân tộc ở các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

e) Phối hợp công tác với các Bộ:  Tư pháp, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

- - - - -

* Theo: Quyết định số 878/QĐ-UBDT ngày 15/11/2023 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm.