Bộ trưởng, Chủ nhiệm nghe báo cáo về công tác Kế hoạch - Tài chính của Ủy ban Dân tộc

09:20 PM 02/08/2022 |   Lượt xem: 6805 |   In bài viết | 

Quang cảnh phiên họp

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022; Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm; Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm; UBDT đã triển khai xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2023; kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025.

Theo đó, UBDT đã triển khai các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: Đề án “Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam”; xây dựng “Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT”; Xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện việc phân định miền núi, vùng cao và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ các quy định trong hệ thống pháp luật; Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG), năm 2022; Đề án “Lễ tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2023”; Đề án “Hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời cho học sinh DTTS tại vùng DTTS&MN”.

Về việc thực hiện Chương trình MTQG, UBDT đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chủ trì quản lý dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG tập trung giải trình và hoàn thiện phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển còn lại chưa phân bổ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Một số nhiệm vụ trọng tâm được đề ra 6 tháng cuối năm 2022 là: Tập trung xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác năm 2022; tổ chức thực hiện tốt Chương trình MTQG, định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS&MN, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường...

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao việc xây dựng Báo cáo về Kế hoạch dự toán ngân sách năm 2022, xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2023 của UBDT do Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp thêm theo ý kiến thảo luận của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban, các vụ, đơn vị để làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó xây dựng giải pháp triển khai hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022. Về xây dựng Kế hoạch dự toán ngân sách năm 2023 của UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp đầy đủ, đánh giá số liệu, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Căn cứ nguyên tắc, định mức, tiêu chí phân bổ và các văn bản hướng dẫn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị tăng cường phối hợp, chủ động xây dựng Kế hoạch ngân sách triển khai Chương trình MTQG năm 2023, hoàn thành trước ngày 10/8/2022, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt. Đồng thời, giao Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG tập trung đôn đốc các địa phương hoàn thành Kế hoạch ngân sách năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; khẩn trương hoàn thiện Báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình MTQG theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính và các vụ, đơn vị liên quan để tích hợp vào các báo cáo.