Ủy ban Dân tộc: Đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019

02:30 PM 18/02/2020 |   Lượt xem: 15908 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội thảo.

Thực hiện Kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2019 của các bộ, ngành và các văn bản hướng dẫn, UBDT đã tổ chức tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2019 của UBDT khách quan, có tài liệu minh chứng cụ thể và giải trình số điểm đạt được. Năm 2019, UBDT thực hiện đầy đủ yêu cầu 07 nội dung CCHC, bao gồm 33 nhiệm vụ/sản phẩm theo quy định. Thực hiện đạt kế hoạch 32/33 nhiệm vụ/sản phẩm, tương ứng với 97%.

Tại Hội thảo, lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác CCHC các vụ, đơn vị đã cho ý kiến, tự chấm điểm các nội dung cụ thể về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính…

Qua tự đánh giá chỉ số CCHC năm 2019, UBDT nhận thấy, còn một số tiêu chí, tiêu chí thành phần của chỉ số CCHC đạt kết quả chưa cao. Tuy nhiên, do UBDT là cơ quan quản lý nhà nước mang tính đặc thù, không phải cơ quan bộ chuyên ngành, vì vậy UBDT không có nhiều thủ tục hành chính, không có dịch vụ công, không được giao nhiệm vụ phân cấp quản lý theo quy định, dẫn đến một số tiêu chí chấm điểm CCHC chưa phù hợp, không có căn cứ chấm điểm.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn ghi nhận, biểu dương các ý kiến góp ý, đánh giá của lãnh đạo, chuyên viên theo dõi CCHC tại các vụ, đơn vị. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm khẳng định, trong năm 2019, công tác CCHC được UBDT quan tâm đẩy mạnh, mọi hoạt động ổn định, đi vào nền nếp.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm lưu ý, các cán bộ được giao nhiệm vụ tổng hợp, đánh giá công tác CCHC phải nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, có giải trình, trao đổi; các vụ, đơn vị rà soát lại các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong CCHC, đánh giá có cơ sở và được kiểm chứng. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị, Vụ Tổ chức Cán bộ tiếp thu hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, chấm điểm. Trong đó, cần đánh giá những điểm mới, hiệu quả đạt được của năm 2019 so với năm 2018.