Ủy ban Dân tộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia

03:04 PM 26/08/2019 |   Lượt xem: 12661 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Tại buổi họp, ông Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng Ủy ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo ISO của UBDT đã báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch thực hiện việc xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan UBDT. Theo đó, trên cơ sở khảo sát thực tế và tổ chức lấy ý kiến của các vụ, đơn vị, danh mục quy trình ISO dự kiến đề xuất là 44 quy trình, tăng 09 quy trình so với Hệ thống ISO 9001:2008. Sau khi UBDT triển khai tập huấn kiến thức và phương pháp xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng, các vụ, đơn vị đã triển khai rà soát cụ thể để thống nhất hoàn thiện quy trình. Theo quy định, sau quá trình áp dụng thử nghiệm sẽ thực hiện kiểm tra, đánh giá nội bộ, khắc phục lỗi (nếu có) và hoàn thiện quy trình trước khi công bố.

Đánh giá cao nỗ lực của các vụ, đơn vị, đặc biệt là vai trò của Văn phòng Ủy ban trong công tác tham mưu, tổng hợp và đầu mối phối hợp với đơn vị tư vấn; các đại biểu tham dự đã nêu lên một số vấn đề còn tồn tại và đề xuất giải pháp cụ thể để triển khai trong thời gian tới. Một số đại biểu đề nghị rà soát danh mục dịch vụ công của UBDT; triển khai xây dựng hệ thống phần mềm quản lý theo tiêu chuẩn ISO; công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị; tiêu chí cụ thể cho công tác gộp hoặc chia tách các quy trình; cập nhật danh mục quy trình và tài liệu lên Cổng thông tin điện tử của UBDT…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đề nghị lãnh đạo các vụ, đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm xây dựng quy trình là của các vụ, đơn vị; cần nâng cao tinh thần trách nhiệm; bám sát các nhiệm vụ được phân công; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban và đơn vị tư vấn trong rà soát danh mục và nội dung các quy trình. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Văn phòng Ủy ban nắm chắc các nội dung để kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban. Đề nghị Văn phòng Ủy ban xây dựng báo cáo giải trình cụ thể về danh mục 44 quy trình, dự thảo các văn bản công bố và triển khai áp dụng thử nghiệm hệ thống theo kế hoạch, góp phần nâng cao chỉ số xếp hạng của cơ quan Ủy ban Dân tộc. Hàng năm, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục triển khai công tác rà soát, hoàn thiện danh mục các quy trình theo yêu cầu thực tế triển khai tại các vụ, đơn vị và các văn bản hướng dẫn mới.