Si Ma Cai: 100 cán bộ cơ sở được cập nhật các kiến thức về tuyên truyền phổ biến pháp luật

10:26 AM 25/08/2022 |   Lượt xem: 7609 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, 100 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, xã, thôn, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan tuyên truyền, bí thư chi bộ các thôn. Sẽ được tuyên truyền, phổ biến các chuyên đề như: Luật sửa đổi bổ sung một só điều của Luật Đầu tư công theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghị định số 116, ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghị định 118, ngày 23/12/2021 của chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghị định số 120, ngày 24/02/2021 của chính phủ qui định chế độ áp dụng biện pháp thi hành luật xử phạt vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghị định số 10, ngày 15/01/2021 của chính phủ qui định về lệ phí trước bạ, có hiệu lực từ ngày 01/03/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghị định số 15, ngày 15/01/2021 của chính phủ qui định về chính sách miễm, giảm thuế theo nghị quyết 43 của quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghị quyết số 29, ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai về sửa đổi, bổ sung môt số nội dung của Nghị quyết số 24, ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai Quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên dịa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 40, ngày 04/12/2020 của HĐND Lào Cai Quy định về mức hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, tham gia phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nghị quyết số 15, ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Kế hoạch số 98, ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về tổ chức, triển khai chương tình mục tiêu Quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022. Kế hoạch số 142, ngày 7/4/2022, của UBND tỉnh Lào Cai về công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022.

Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung cơ bản của một số luật mới được Quốc hội thông qua, một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính Phủ, thủ tướng Chính Phủ, tỉnh Lào Cai mới được ban hành. Qua đó nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được tuyên truyền, phổ biến. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được tuyên truyền, phổ biến. Từ đó tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân./.

(laocai.gov.vn)