Báo cáo tình hình thực hiện dự toán năm 2022 của UBDT

04:08 PM 15/05/2023 |   Lượt xem: 4016 |   In bài viết | 

Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán NS năm 2022: Báo cáo

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 ngày 18/01/2023: số 75/BC-UBDT