Báo cáo tình hình thực hiện dự toán năm 2023 của UBDT

04:06 PM 19/02/2024 |   Lượt xem: 568 |   In bài viết | 

Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán NS năm 2023: Báo cáo

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 ngày 05/02/2024: số 229/BC-UBDT