Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2022 của UBDT

09:14 AM 17/05/2023 |   Lượt xem: 4054 |   In bài viết | 

Báo cáo số 556/BC-UBDT ngày 15/4/2022: 556/BC-UBDT

Đánh giá thực hiện dự toán thu-chi NS quý I năm 2022: Báo cáo