Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2024 của Ủy ban Dân tộc

09:26 PM 24/04/2024 |   Lượt xem: 323 |   In bài viết | 

Thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc đăng tải công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2024.

Chi tiết Báo cáo xem TẠI ĐÂY