Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III và 9 tháng đầu năm 2023

03:18 PM 13/10/2023 |   Lượt xem: 2260 |   In bài viết | 

Báo cáo số 1854/BC-UBDT ngày 12/10/2023: 1854/BC-UBDT