Quyết định về công khai dự toán NSNN năm 2022 của Ủy ban Dân tộc

03:12 PM 14/02/2022 |   Lượt xem: 7660 |   In bài viết | 

Quyết định số 30/QĐ-UBDT ngày 25/01/2022

Chi tiết:30_QĐ_UBDT.pdf 

(Chi tiết Công khai NSNN năm 2022 của Ủy ban Dân tộc xem tại đây)