Trích - Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 mở rộng

03:41 PM 31/10/2015 |   Lượt xem: 10211 |   In bài viết | 

---------------------------

I

-------------------------

Đối với miền núi: Chính sách kinh tế tài chính chưa đầy đủ và toàn diện ăn khớp với chính sách khu tự trị. Trong những chính sách cụ thể hiện có, còn nhiều chỗ cần bổ sung để giúp đỡ thiết thực cho kinh tế miền núi phát triển. Việc khuyến khích, giúp đỡ sản xuất, tổ chức thu mua lâm thổ sản, cung cấp hàng công nghiệp và thực phẩm cần thiết cho đồng bào thiểu số còn thiết sót. Chưa chú ý sử dụng hết và phát triển thêm phương tiện thô sơ để vận chuyển hàng hoá trong điều kiện giao thông ở miền núi. Việc sử dụng khả năng của người buôn trong việc cung cấp và thu mua ở miền núi chưa được chú trọng đúng mức.

-------------------------

II

-------------------------

Đối với miền núi: Đẩy mạnh việc tăng gia sản xuất lúa và hoa mầu, giúp đỡ nông cụ và giống, hướng dẫn kỹ thuật để tăng năng suất và tăng vụ. Có chính sách và biện pháp cụ thể khuyến khích việc chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà. Ở những vùng hẻo lánh có khả năng sản xuất nhiều nông sản, cần nghiên cứu tình hình cụ thể từng nơi để hướng dẫn sản xuất theo tỷ lệ thích đáng giữa lương thực và những thứ có điều kiện tiêu thụ dễ dàng hơn.

Khuyến khích, hướng dẫn việc khai thác lâm thổ sản, đi đôi với việc đặt giá cả mua hợp lý, và tổ chức cung cấp hàng công nghiệp và thực phẩm cần thiết cho đồng bào. Sử dụng khả năng của tự nhiên trong việc buôn bán ở miền núi. Nghiên cứu việc tổ chức hợp tác xã mua bán dưới hình thức thích hợp ở một số vùng miền núi mà đồng bào yêu cầu và có điều kiện tổ chức.

Tận dụng các phương tiện thô sơ để vận chuyển hàng hoá ở miền núi.

Nói chung, các chính sách và công tác kinh tế tài chính ở miền núi cần thể hiện chính sách khu tự trị của Đảng và Chính phủ.

-------------------------

(Văn kiện của Đảng về Chính sách Dân tộc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1965, tr. 82-83.)