Trích - Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 16 (tháng 4/1959) về vấn đề hợp tác hóa nông nghiệp

03:36 PM 31/10/2015 |   Lượt xem: 11567 |   In bài viết | 

. . . . . . . . . .

Phần III NHIỆM ĐIỀU QUY ĐỊNH CƠ BẢN ĐỂ TIẾN HÀNH HỢP TÁC HOÁ NÔNG NGHIỆP Ở MIỀN BẮC NƯỚC TA

. . . . . . . . . .

10. Vấn đề hợp tác hoá ở miền núi và miền biển:

Hợp tác hoá nông nghiệp, cải tạo nông thôn theo chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ chung của toàn miền Bắc, bao gồm cả đồng bằng, trung du, miền núi, miền biển. Nghị quyết này là cơ sở chung cho cuộc vận động hợp tác hoá nông nghiệp ở cả miền Bắc. Nhưng vì miền núi và miền biển có những đặc điểm riêng, cho nên sẽ có quy định riêng cho những miền đó về đường lối, phương châm, chính sách và kế hoạch cụ thể.

Đối với miền núi, nhiệm vụ chung trước mắt là vận động hợp tác hoá nông nghiệp, phát triển sản xuất, kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ, tức là trong khi củng cố và phát triển tổ đổi công và hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, phải kết hợp xoá bỏ những tàn tích của chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất và những hình thức bóc lột phong kiến còn sót lại. Ngoài hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, miền núi có thể tổ chức những hợp tác xã nông lâm nghiệp và hợp tác xã chăn nuôi.

. . . . . . . . . .

(Văn kiện của Đảng về Chính sách Dân tộc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1965, tr. 97-98.)