Trích - Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 mở rộng (Từ 3 đến 12/3/1955)

03:45 PM 31/10/2015 |   Lượt xem: 13089 |   In bài viết | 

......................................

- Thành lập khu tự trị Thái Mèo: Xúc tiến công tác chuẩn bị (giáo dục nhân dân, bồi dưỡng cán bộ, tuyên truyền trong nước và ngoài nước, v.v...). Sau khi khu tự trị thành lập cần phát động một đợt thi đua xây dựng Khu tự trị mới thành lập, chủ yếu nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và vận động sản xuất, bước đầu nâng cao mức sống của nhân dân Khu tự trị và giữ gìn trật tự, an ninh ở đó.

.......................................

(Văn kiện của Đảng về Chính sách Dân tộc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1965, tr. 69.)