Họp báo: Giới thiệu về 65 năm Ngày truyền thống của cơ quan QLNN về lĩnh vực công tác dân tộc

11:49 AM 01/11/2015 |   Lượt xem: 11885 |   In bài viết | 

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương cho biết: Từ khi thành lập đến nay, cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương đã tham mưu, đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về lĩnh vực công tác dân tộc. Đáng chú ý là chương trình của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng lần thứ 7, khóa IX về công tác dân tộc; Chương trình 135 về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa; Chương trình 134 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho các hộ dân tộc thiểu số; chính sách định canh định cư; chính sách trợ giá trợ cước; chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, các chính sách cụ thể đối với một số vùng đặc thù đối với các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ...

Tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc nói chung và đời sống của nhân dân các dân tộc thiểu số và miền núi trong cả nước nói riêng đã có bước chuyển biến quan trọng. Tăng trưởng kinh tế tại các địa phương vùng dân tộc và miền núi luôn đạt tỷ lệ 8 - 10%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 4,2 triệu đồng/năm. Không còn hộ đói kinh niên; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã khó khăn giảm từ 47% năm 2006 xuống còn 28,8% năm 2010, bình quân mỗi năm giảm 3-4% hộ nghèo. Cở sở hạ tầng thiết yếu vùng dân tộc và miền núi được cải thiện rõ rệt, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và cải thiện đời sống dân sinh của đồng bào các dân tộc. Mặt bằng dân trí ở vùng đồng bào dân tộc được nâng lên rõ rệt; đã hoàn thành xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, đang tiến tới hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Công tác chăm sóc sức khỏe được chú trọng, người nghèo được cấp bảo hiểm y tế, miễn phí khám chữa bệnh, các huyện vùng dân tộc đã có trung tâm y tế, các xã có trạm y tế và cán bộ y tế cơ sở. Văn hóa các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn, phát huy; đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào được cải thiện, 80% hộ được xem truyền hình, 90% hộ gia đình được nghe đài phát thanh, 100% số xã có điểm bưu điện văn hóa xã... Viêc xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị và chăm lo công tác cán bộ vùng dân tộc thiểu số luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở vùng dân tộc và miền núi ngày càng trưởng thành, gắn bó với nhân dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vùng dân tộc và thiểu số và miền núi vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: cơ sở hạ tầng còn yếu kém; trình độ tổ chức sản xuất và kỹ năng lao động của đa số người dân trong các vùng dân tộc thiểu số còn lạc hậu, sản xuất chưa gắn với thị trường; tỷ lệ đói nghèo còn cao; bản sắc văn hóa của một số dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ bị mai một; môi trường sống bị xâm hại; tình hình du canh du cư trong vùng dân tộc thiểu số còn diễn biến phức tạp; hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số còn hạn chế về tri thức và kỹ năng làm việc...

Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trong thời gian tới tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối và chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; khẳng định đường lối, chính sách dân tộc đúng đắn và nhất quán của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ cách mạng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Tuyên truyền về những thành tựu, kết quả đạt được của công tác dân tộc trong chặng đường 65 năm qua, đặc biệt là những thành tựu, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ khi thực hiện đường lối đổi mới xây dựng đất nước đến nay. Giới thiệu Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/10/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc. Giới thiệu về các mô hình kinh tế, các chương trình, chính sách đã được Chính phủ đầu tư, các gương điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác dân tộc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi và giới thiệu về Ngày truyền thống và lịch sử 65 năm xây dựng và phát triển của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2011).