Ban Quản lý Dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

12:00 AM 26/05/2021 |   Lượt xem: 19685 |   In bài viết | 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

 
 
  Nguyễn Văn Đức
Giám đốc BQL Dự án
 
(Xin bổ sung ảnh sau) (Xin bổ sung ảnh sau)
Nguyễn Văn Viên
Phó Giám đốc BQL Dự án
Diệp Văn Dương
Phó Giám đốc BQL Dự án
Nguyễn Văn Thanh
Giám đốc BQL Dự án ứng dụng
ĐMT cho khu vực MN&DT ở Việt Nam

Quyết định số 99/QĐ-UBDT ngày 08/3/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

(Thông tin được cập nhật đến ngày 18/5/2022, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)

- - - - - - - -

Các đảng viên Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 25/8/2022