Tỉnh Kon Tum

02:15 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 20775 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Trụ sở: 163 Bà Triệu, thành phố Kon Tum

Điện thoại: (0260) 3866127 - Fax: 3866127

Websitehttp://bandantoc.kontum.gov.vn

Email: dtkontum@cema.gov.vn ; bandantoc-kontum@chinhphu.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Đinh Quốc Tuấn Trưởng ban 3864933 0905057699

dinhquoctuan-kontum@chinhphu.vn
dqtuan.bdt@kontum.gov.vn

U Minh Nam Phó Trưởng ban 3919009 0982247756

uminhnam-kontum@chinhphu.vn
umnam.bdt@kontum.gov.vn

Hà Hồng Duy Phó Trưởng ban 3885379 0914804679

hahongduy-kontum@chinhphu.vn
hhduy.bdt@kontum.gov.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP      
Trần Văn Tấn Trưởng phòng 3822179 0982851239 tvtan.bdt@kontum.gov.vn
Rơ Châm Lê Phó Trưởng phòng 3915049 0769475668 rcle.bdt@kontum.gov.vn
Nguyễn Thị Phượng Văn thư 3866127 0979512297 ntphuong.bdt@kontum.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC      
Nguyễn Thanh Hưng Trưởng phòng 3866126 0985748459

nguyenthanhhung-kontum@chinhphu.vn
nthung.bdt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Phước Phó Trưởng phòng 3915047 0906588979 nttphuoc.bdt@kontum.gov.vn
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN ĐỊA BÀN      
Trần Thị Diệu Hằng Trưởng phòng 3913761 0935156279

tranthidieuhang-kontum@chinhphu.vn
ttdhang.bdt@kontum.gov.vn

Đặng Quang Hưng Phó Trưởng phòng 3913761 0982447025 dqhung.bdt@kontum.gov.vn

 

* Thông tin bạ được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn