04:55 PM 05/11/2015  Lượt xem: 3636
Thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014 (văn bản 126/VPCP-TH ngày 20/01/2014 của Văn phòng Chính phủ). Uỷ ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách được phân công quản lý trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 10:39 AM 31/10/2015  Lượt xem: 3425
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Vụ Pháp chế đã xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc và Tờ trình về việc ban hành Thông tư Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc.

 10:37 AM 31/10/2015  Lượt xem: 3189
Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Vụ Tuyên truyền UBDT đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, Bộ TT&TT, Bộ VH-TT&DL xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL và Thông tư số 166/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 10:24 AM 31/10/2015  Lượt xem: 3672
Vụ Tổ chức Cán bộ gửi Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngành đối với ngạch công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương.

 10:23 AM 31/10/2015  Lượt xem: 3324
Hội đồng Khoa học Ủy ban Dân tộc tổ chức các buổi tọa đàm theo chủ đề, nhằm tạo diễn đàn cho các nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực công tác dân tộc.