02:55 PM 31/03/2012  Lượt xem: 5442
Ngày 31/03/2012, Ủy ban Dân tộc đã ban hành báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Ủy ban từ ngày 25-29/03/2013