Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp về tiến độ triển khai các công việc liên quan đến chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

08:52 AM 05/08/2020 |   Lượt xem: 9374 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 923/TB-UBDT ngày 29/07/2020: xem tại đây