Ban Dân tộc Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về hôn nhân, dân số và gia đình

08:13 AM 01/08/2023 |   Lượt xem: 5395 |   In bài viết | 

Học viên tham gia hội nghị tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 260 học viên đến từ các địa phương thực hiện Tiểu dự án 2 Dự án 9 Chương trình MTQG 1719 thuộc 15 huyện, thị, thành phố.

Hội nghị tập huấn là một trong những hoạt động thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Tiểu dự án 2 Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia tập huấn, các học viên được nghe đại diện các sở ngành trình bày các chuyên đề về kỹ năng can thiệp và những biện pháp ngăn ngừa nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình trong vùng DTTS và miền núi.

(baodantoc.vn)