Báo cáo tình hình thực hiện dự toán năm 2021 của Ủy ban Dân tộc

02:57 PM 14/02/2022 |   Lượt xem: 7530 |   In bài viết | 

Báo cáo số 160/BC-KHTC ngày 28/01/2022

Chi tiết: 160_BC_UBDT.pdf 

(Chi tiết Báo cáo đánh giá cả năm 2021 của Ủy ban Dân tộc xem tại đây)