Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê ký kết Quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê

04:41 PM 07/05/2024 |   Lượt xem: 2020 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Tổng Cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương ký kết Quy chế phối hợp giữa UBDT và TCTK

Tại Lễ ký kết, Tổng Cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, trong thời gian qua, công tác phối hợp và chia sẻ thông tin giữa UBDT và TCTK đã đạt được những kết quả quan trọng và đáng ghi nhận. Hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác phối hợp giữa hai ngành ở cả trung ương và địa phương; từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý về công tác thống kê; nâng cao năng lực thống kê, chất lượng thông tin thống kê, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, và chính thức hóa công tác phối hợp giữa hai cơ quan, TCTK và UBDT đã phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê.

TCTK cam kết sẽ thực hiện các nội dung trong Quy chế phối hợp. Để Quy chế được thực hiện hiệu quả và phù hợp với hoạt động thực tiễn của hai Cơ quan, TCTK đề nghị việc trao đổi dữ liệu, thông tin thống kê phải bảo đảm nội dung cụ thể, rõ ràng, kịp thời theo đúng yêu cầu đã được thống nhất; đồng thời cập nhật thường xuyên các nội dung của Quy chế để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan theo từng thời kỳ.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà phát biểu tại Lễ ký kết

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà nhấn mạnh: Trong thời gian qua, UBDT đã phối hợp chặt chẽ với TCTK xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê lĩnh vực công tác dân tộc, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS. Tuy nhiên, còn nhiều thông tin, số liệu liên quan đến vùng DTTS và miền núi không được thu thập qua điều tra 53 DTTS mà được thu thập qua các cuộc điều tra và các nguồn dữ liệu khác do TCTK chủ trì.

Để nâng cao hiệu quả công tác thống kê và bảo đảm tính thống nhất, kịp thời, chính xác trong thu thập và sử dụng thông tin thống kê, việc phối hợp trong công tác thống kê và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa hai cơ quan là thực sự cần thiết.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà mong muốn sau lễ ký kết này, các đơn vị chuyên môn của hai cơ quan sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung đã ký kết, hướng dẫn cơ quan thống kê và cơ quan công tác dân tộc tại các địa phương triển khai nội dung đã ký kết để chia sẻ và sử dụng có hiệu quả dữ liệu thống kê trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

Tổng Cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Lễ ký kết

Thay mặt Lãnh đạo hai cơ quan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Tổng Cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương ký kết Quy chế phối hợp giữa UBDT và TCTK

Tại buổi Lễ, thay mặt Lãnh đạo hai cơ quan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Tổng Cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đã ký kết Quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa UBDT và TCTK.

Theo nội dung Quy chế, UBDT và TCTK sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thống kê như: Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn do hai cơ quan chủ trì nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn của hai cơ quan; xây dựng hệ thống thông tin thống kê nhà nước tập trung, đồng bộ, thống nhất; xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành do hai cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện; xây dựng phương án điều tra thống kê và triển khai, tổ chức thực hiện các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê liên quan do hai cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện, trong đó có phối hợp thực hiện Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS; xây dựng giải pháp và triển khai thực hiện việc thu thập dữ liệu hành chính về dân tộc phục vụ biên soạn, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong hoạt động thống kê, đặc biệt là công tác phân tích và dự báo thống kê…

Quy chế cũng quy định rõ các nội dung chia sẻ thông tin thống kê, cung cấp dữ liệu giữa hai cơ quan cũng như phương thức chia sẻ thông tin và phân công tổ chức thực hiện để công tác phối hợp đạt hiệu quả cao nhất.

Xuân Thường