04:06 PM 19/02/2024  Lượt xem: 567
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NS năm 2023

 03:18 PM 13/10/2023  Lượt xem: 2260
Báo cáo số 1854/BC-UBDT ngày 12/10/2023

 03:02 PM 31/07/2023  Lượt xem: 4345
1142/BC-UBDT ngày 07/7/2023

 09:14 AM 17/05/2023  Lượt xem: 4053
Báo cáo số 556/BC-UBDT ngày 15/4/2022

 04:08 PM 15/05/2023  Lượt xem: 4015
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NS năm 2022

 03:44 PM 15/05/2023  Lượt xem: 3795
Báo cáo công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2023 của Văn phòng Uỷ ban

 10:29 AM 12/05/2023  Lượt xem: 4344
Báo cáo số 745/BC-UBDT ngày 10/5/2023

 12:00 AM 11/10/2022  Lượt xem: 4104
Báo cáo số 1723/BC-UBDT ngày 11/10/2022