06:20 PM 04/10/2015  Lượt xem: 4168
Các cơ quan Bộ ngành, chính quyền các cấp cần tăng cường xây dựng môi trường làm việc và văn hóa ứng xử, giao tiếp lịch sự với nhân dân, gắn chặt với cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cả trong lẫn ngoài công sở.

 06:19 PM 04/10/2015  Lượt xem: 3625
Có thể nói, 2014 là năm của cải cách thể chế với hàng loạt thay đổi tạo nên sự khác biệt về chất của thể chế kinh tế, và dự kiến mang lại những tác động to lớn, tích cực đối với môi trường kinh doanh mà cộng đồng doanh nghiệp đã mong đợi từ lâu.

 06:16 PM 04/10/2015  Lượt xem: 3611
Sáng ngày 6/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và có bài nói chuyện về cải cách hành chính với cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 06:14 PM 04/10/2015  Lượt xem: 5373
Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ năm 2014 nhằm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản liên quan.

 06:12 PM 04/10/2015  Lượt xem: 3343
Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam và lãnh đạo ngành tài chính Việt Nam đã khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ trong cải cách hành chính công cùng Bộ Tài chính.

 06:08 PM 04/10/2015  Lượt xem: 6087
Nước ta đang ở giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Cải cách hành chính và tài chính công là yêu cầu bức thiết do cuộc sống đặt ra, là một đòi hỏi khách quan và phù hợp với các điều kiện đảm bảo tính khả thi của cải cách.

 06:07 PM 04/10/2015  Lượt xem: 6406
“Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu, chi bằng tiền do Nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công nhằm phục vụ thực hiện các chức năng của Nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội”.

 11:41 AM 03/10/2015  Lượt xem: 8983
Thực hiện cải cách hành chính, thời gian qua, tỉnh đã tập trung rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh, cấp huyện để điều chỉnh. Nhờ đó, góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện tốt công tác phân cấp quản lý, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

 10:44 AM 03/10/2015  Lượt xem: 3422
Nhằm đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trên Trang tin CCHC của cơ quan, ngày 7/7, tại UBDT, Thường trực Tổ Biên tập trang tin CCHC của UBDT đã tiến hành họp để đưa ra các phương án tuyên truyền cho hoạt động CCHC trong thời gian tới.