03:00 PM 23/04/2024  Lượt xem: 5590
Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBDT ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2024 và Quyết định số 244/QĐ-UBDT ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 179/QĐ-UBDT ngày 28/3/2024, UBDT thông báo tuyển dụng 13 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên và tương đương, cụ thể như sau: