02:24 PM 05/06/2023  Lượt xem: 9556
Ủy ban Dân tộc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (Lần 2), cụ thể như sau: