09:14 PM 03/02/2024  Lượt xem: 3260
Thực hiện quy định của Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN), các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN hàng năm và Thông tư số 01/2016/TT-UBDT ngày 12/10/2016 Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, để phục vụ xây dựng kế hoạch KH&CN cấp Bộ năm 2025, Uỷ ban Dân tộc đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2025, cụ thể như sau:

 08:00 PM 29/12/2023  Lượt xem: 1897
Giấy mời số 2470/UBDT-VP ngày 29/12/2023 của Ủy ban Dân tộc (UBDT) về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 04:36 PM 13/12/2023  Lượt xem: 2857
Văn bản hợp nhất số 947/VBHN-UBDT ngày 07/12/2023 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 03:06 PM 12/12/2023  Lượt xem: 4930
Thông báo: Về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện cấp báo cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ