05:27 PM 11/04/2023  Lượt xem: 31600
Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban Dân tộc đã triển khai xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung thay thế Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

 11:11 AM 19/10/2022  Lượt xem: 41983
Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, nhằm thay thế Thông tư số 03/2019/TT-UBDT, ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

 09:17 AM 19/08/2022  Lượt xem: 44290
Thực hiện công văn số 4964/VPCP-QHĐP ngày 06 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc

 05:02 PM 05/11/2021  Lượt xem: 62241
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.