05:34 PM 05/11/2015  Lượt xem: 11028
Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 18/02/2014, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc".

 05:31 PM 05/11/2015  Lượt xem: 7434
Thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ngày 12/8/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 438/QĐ-UBDT Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban Dân tộc vào dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).

 05:24 PM 05/11/2015  Lượt xem: 3382
Thực hiện Thông tư số 06/2014/TT-UBDT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đã dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh và gửi lấy ý kiến của các Ban Dân tộc tại Công văn số 478/UBDT-KHTC, ngày 25/5/2015.

 05:22 PM 05/11/2015  Lượt xem: 2686
Thực hiện Thông tư số 06/2014/TT-UBDT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, Vụ Kế hoạch-Tài chính dự thảo Quyết định ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

 05:10 PM 05/11/2015  Lượt xem: 2943
Triển khai Thông tư 06/2014/TT-UBDT, ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

 05:04 PM 05/11/2015  Lượt xem: 1069
Nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ ở vùng dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch khung thúc đẩy các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 gắn với Mục tiêu phát triển bền vững năm 2025”.

 04:57 PM 05/11/2015  Lượt xem: 3153
Ngày 02/4/2015, Ủy ban Dân tộc đã có công văn số 307/UBDT-CSDT về việc góp ý dự thảo Chương trình mục tiêu đặc thủ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020