05:00 PM 17/09/2021  Lượt xem: 51016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

 07:17 PM 12/07/2021  Lượt xem: 52828
Thực hiện các văn bản hướng dẫn, Ủy ban Dân tộc dự thảo "Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện".

 11:18 AM 12/07/2021  Lượt xem: 51080
Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Ủy ban Dân tộc dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lĩnh vực công tác dân tộc trong các cơ quan, tổ chức hành chính làm công tác dân tộc.

 08:18 PM 01/07/2021  Lượt xem: 47459
Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”; Uỷ ban Dân tộc dự thảo Thông tư quy định về bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 06:33 PM 12/05/2021  Lượt xem: 48889
Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

 10:30 AM 29/04/2021  Lượt xem: 44681
Hồ sơ chi tiết các địa phương gửi Ủy ban Dân tộc:

 08:48 AM 08/11/2020  Lượt xem: 39295
Thực hiện các văn bản hướng dẫn về việc tổ chức lấy ý kiến với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc trân trọng giới thiệu 4 dự thảo văn kiện quan trọng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

 02:41 PM 09/10/2020  Lượt xem: 36272
Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt và Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2025.

 07:37 PM 06/10/2020  Lượt xem: 26378
Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ về xây dựng, ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. Ủy ban Dân tộc dự thảo Tờ trình và Quyết định về xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.